Czy Witoszyn Górny naprawdę nie istnieje?

Urząd Gminy Wymiarki i mieszkańcy Witoszyna Górnego w lubuskiem mają poważny problem z wprowadzonym właśnie Centralnym Systemem Ewidencji – Źródło.
Wioska, którą utworzono na mocy Rozporządzenia Ministrów Administracji i Ziem Odzyskanych z 9 września 1947 r. z miejscowości  Ober Hartsmanndorf, nadając urzędową nazwę – Witoszyn Górny, znikła z oficjalnych rejestrów. Dziś sprawia to kłopoty administracyjne z zakresu wydawania aktów stanu cywilnego, czy prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Urząd Gminy wysłał pisma do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Głównego Urzędu Statystycznego wnosząc o przywrócenie do katalogu miejscowości SIMC99, prowadzonego w ramach systemu TERYT, nazwy miejscowości „Witoszyn Górny”, gm. Wymiarki, woj. lubuskie, z uwagi na usunięcie, z nieznanych przyczyn, nazwy wyżej wskazanej miejscowości z „Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce”, wydanym w 1980 roku oraz wskazanie podstawy usunięcia nazwy miejscowości z systemu oraz nadesłanie kopii dokumentów, na podstawie których dokonano zmiany, polegającej na usunięciu miejscowości Witoszyn Górny z systemu TERYT (SIMC99).

***

Miejscowość Witoszyn Górny nie została ujawniona we wdrażanym od marca 2015 roku systemie „ŹRÓDŁO”, nie posiada także wyodrębnionego w ramach systemu TERYT (SIMC99) kodu miejscowości. W związku z powyższym jakakolwiek rejestracja zdarzeń z zakresu aktów stanu cywilnego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy chociażby wygenerowanie spisu wyborców dla miejscowości Witoszyn Górny, wyłącznie przy pomocy systemu „ŹRÓDŁO” nie jest możliwa.

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż miejscowość Witoszyn Górny, choć ustalona Rozporządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z 9 września 1947 roku o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości (M.P. 47.124.778) i nigdy nie zniesiona, nie została ujęta w systemie „ŹRÓDŁO”, a okoliczności tego stanu rzeczy nie są znane i nie wynikają z żadnego dokumentu będącego w posiadaniu Gminy Wymiarki lub aktu normatywnego (przepisów powszechnie obowiązującego prawa).

Według dokumentacji Gminy Wymiarki miejscowość Witoszyn Górny nigdy nie została zniesiona, czy to w oparciu o akt woli mieszkańców, czy też na podstawie aktu normatywnego.

Pomimo tego nazwa miejscowości Witoszyn Górny nie została ujęta w wydanym w 1980 roku „Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce”. W wykazie tym ujęta zastała natomiast tylko nazwa Witoszyn. Z uwagi na okoliczność, iż zarówno miejscowość Witoszyn Górny, jak i miejscowość Witoszyn Dolny nie zostały nigdy zniesione, zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż wyżej opisany stan rzeczy może być wynikiem bądź to omyłki urzędniczej popełnionej w toku aktualizacji przeprowadzonej przez wojewodów w 1986 roku, tj. przed Narodowym Spisem Powszechnym przeprowadzonym w 1988 roku, bądź też zaistnieć mógł w okresie od 1967 do 1978 roku.

Na okoliczność powyższą wskazywał Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze w piśmie z dnia 30 marca 2004 roku, znak: SPR 07-546-28/2004, bowiem podkreślenia wymaga okoliczność, iż wyżej opisane okoliczności były przedmiotem korespondencji prowadzonej przez Gminę Wymiarki z różnymi organami administracji od 2000 roku. Nie doprowadziło to jednak do wyjaśnienia przyczyn zaistniałego stanu rzeczy, jak i do rozwiązania problemu.

Co znamienne, nazwa „Witoszyn Górny” używana jest także przez organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków, a w konsekwencji także przez Sąd Wieczystoksięgowy, organy podatkowe na potrzeby ewidencji NIP, a także organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami. Także Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu w wystawianych książeczkach wojskowych oraz kartach mobilizacyjnych posługuje się nazwą „Witoszyn Górny”.

Rozporządzenie MP – 1946 – 142 – 262 – witoszyn dolny – niederhartsmanndorf

Rozporządzenie MP – 1947 – 124 – 778 – witoszyn górny – oberhartsmanndorf