Dotacja celowa na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ogłoszenie

Przypominam, że w celu uzyskania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Wymiarki w 2017 r. można składać wnioski do dnia 30.09.2016 r.
Tryb, terminy i zasady przyznawania dotacji celowej zostały ustalone w Uchwale Nr IV/30/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 16 marca 2011r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 48, poz. 928 z dnia 21.04.2011r.
Wzór wniosku zostały określony Zarządzeniem Wójta Gminy Wymiarki Nr 0050.6.2015 z dnia 10.02.2015r.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki i Inwestycji lub telefonicznie 683604045.

Wójt Gminy
/-/ Wojciech Olszewski