II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. rok 2018, poz. 994 ze zm.)  zwołuję II  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wymiarki na dzień 13 grudnia 2018 r. godz. 1400 w Urzędzie Gminy w  Wymiarkach (Sala Ślubów).

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) Powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wymiarki
  b) Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wymiarki
  c) Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wymiarki
  d) Zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Dulęba