INFORMACJA O REFERENDUM LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

INFORMACJA O REFERENDUM LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA
ORGANU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki zostanie przeprowadzone w dniu 4 września 2016 r. w godzinach od 7.00 do 21. 00.

Głosując za odwołaniem Wójta Gminy Wymiarki stawia się znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem „TAK”. Natomiast głosując przeciwko odwołaniu Wójta Gminy Wymiarki stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE”.

Postawienie znaku „x” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.*)

Osoby uprawnione do udziału w referendum ujęte w spisie mogą głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum. Jedynie osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu w obwodowej komisji do spraw referendum lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony w urzędzie gminy (miasta), w której osoba uprawniona do udziału w referendum jest wpisana do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2016 r.

Osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba uprawniona do udziału w referendum składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisana do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2016 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu w referendum pytania można zgłaszać do Urzędu Gminy Wymiarki.