Informacja o zmianie nazwy ulicy

Uprzejmie informuję, że na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) podjęte zostały przez Radę Gminy Wymiarki uchwały o zmianie nazwy ulicy Osiedle 40-lecia PRL w Wymiarkach i Świerczewskiego w Witoszynie.

Uchwałą Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 września 2017 r. nr XXXVIII/162/2017 dokonano zmiany nazwy ulicy Osiedle 40-lecia PRL na Osiedle Leśników zaś uchwałą Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 września 2017 r. nr XXXVIII/163/2017 dokonano zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na Akacjową. Zmiany te wchodzą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Ogłoszenie nastąpiło w dniu 15.09.2017 r.

Zmiana dotyczy nazwy ulicy, numeracja porządkowa budynków pozostaje bez zmian. Referat administracyjny Urzędu Gminy Wymiarki dokona z urzędu zmian w adresach zameldowania.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a to oznacza, że nie ma potrzeby wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów czy prawa jazdy. Mimo zmiany adresu, będą one mogły być używane, dopóki nie upływnie ich termin ważności.

O zmianie adresu należy powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu itp.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian nazwy ulicy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni. Powyższą zmianę adresu można zgłosić poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Wymiarki wniosku o zmianę wpisu w CEIDG.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonywanej na podstawie wyżej wymienionej ustawy są wolne od opłat.

O zmianie tut. urząd powiadomi ewidencję ludności Urzędu Gminy Wymiarki, Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Urząd Statystyczny Oddział w Żaganiu w celu wprowadzenia zmian nazw ulic w ewidencjach i rejestrach, w tym m.in. w ewidencji gruntów i budynków.

Wójt Gminy Wymiarki
/-/ Wojciech Olszewski