Komunikat w sprawie skutków dla mieszkańców byłej ulicy II Armii WP w Witoszynie w związku ze zmianą nazwy ulicy na Żołnierzy II Armii WP w wyniku zarządzenia zastępczego Wojewody Lubuskiego

KOMUNIKAT

w sprawie skutków dla mieszkańców byłej ulicy II Armii WP w Witoszynie w związku ze zmianą nazwy ulicy na Żołnierzy II Armii WP w wyniku zarządzenia zastępczego Wojewody Lubuskiego z dnia 16 marca 2018 r. nr NK-I.4131.199.2017.AHOR

Zmiany dokumentów:

  1. dowody osobiste – posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy: nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania;
  2. paszport – nie ma koniczności wymiany paszportów, gdyż paszport nie zwiera adresu właściciela;
  3. dowody rejestracyjne i prawa jazdy – zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Sprawy meldunkowe:

Zmiany adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy zostaną dokonane z urzędu.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

Nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

Deklaracje w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi:

Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi przez mieszkańców. Zmiany dokonane będą z urzędu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

Osoby pobierające świadczenia z ZUS lub KRUS powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych tj. formularz WZD-01 lub dowolnej formie pisemnej.

Urząd Skarbowy:

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej zgłaszają zmianę danych adresowych przy najbliższym kontakcie z urzędem skarbowym lub wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 i przesyłać do urzędu skarbowego.

Zmiana w ewidencji gruntów i budynków:

W odniesieniu do położenia nieruchomości zmiana zostanie dokonana z urzędu.

Zmiana w księgach wieczystych:

Po wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów i budynków (z urzędu) wynikających ze zmiany adresu działki (położenia) o dokonanych zmianach z urzędu będą przekazywane zawiadomienia do Sądu Rejowego w Żaganiu.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG), Krajowy Rejestr Sądowy:

  1. przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) zobowiązani są złożyć wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu do CEIDG dot. adresu zamieszkania, adresu miejsca zameldowania, głównego miejsca wykonywanej działalności gospodarczej, adresu doręczeń, dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej, adresu przechowywania dokumentacji rachunkowej;
  2. zgodnie z obwiązującymi przepisami zmiana powinna być zgłoszona wyłącznie przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika w terminie 7 dnia od dnia zmiany danych;
  3. po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego;
  4. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązani są do zgłoszenia zmiany danych adresowy w KRS.

Przedsiębiorcy wykonujący usługi:

Przedsiębiorcy posiadający licencję, zezwolenia lub zaświadczenia będą musieli dokonać zmian w posiadanych dokumentach. Zmiany te należy dokonać terminie 28 dni od dnia dokonania zmiany w ewidencji gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wymiana pieczątek firmowych, wizytówek itp.:

Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek firmowych, wizytówek a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych, reklam.

Powiadomienie innych podmiotów i instytucji o zmianie danych:

Mieszkańcy powinni powiadomić o zmianie swoich indywidualnych danych inne instytucje świadczące dla nich usługi np. banki, dostawców energii elektrycznej, gazu usług telekomunikacyjnych, internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie itp.

Instytucje zawiadomione o zmianie przez Urząd Gminy:

Wójt Gminy Wymiarki powiadomił pisemnie o zmianie nazwy ulicy Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych, Urząd Skarbowy w Żaganiu, Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Żaganiu, Komendę Powiatową Policji w Żaganiu, Urząd Statystyczny w Żaganiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze, Urząd Pocztowy Żagań.