Konsultacje Programu Współpracy

Zgodnie z zapisem § 4 Uchwały Nr XXIX/236/2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informujemy o rozpoczęciu konsultacji  projektu Programu współpracy Gminy Wymiarki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Przedmiot konsultacji: projekt aktu prawa miejscowego – projekt uchwały Program współpracy Gminy Wymiarki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na  2019 rok.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 05 listopada 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 13 listopada 2018 r.

Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Wymiarki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wymiarki

Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Opinie i wnioski można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wymiarki ul. Księcia Witolda 5,  faxem 68 360-40-62, bądź e-mailem j.dabrowska@wymiarki.pl na załączonym do Zarządzenia druku ankiety lub w innej formie.

Serdecznie zapraszamy do złożenia opinii w w/w zakresie.

  1. Zarządzenie nr 0050.65/2018
  2. Projekt uchwały
  3. Ankieta konsultacji
  4. Protokół zakończenia konsultacji