Nowe zasady wycinania drzew i krzewów

Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy o ochronie przyrody. Zmiany dotyczą kwestii uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej i wysokości kar za uszkodzenie / zniszczenie drzew / krzewów, oraz kar za ich usunięcie bez wymaganego zezwolenia.

W znowelizowanej ustawie konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę uzależniona jest od wielkości obwodu pnia drzewa, a nie jak dotychczas od jego wieku. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3 ustawy przepisów nie stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza
• 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Znowelizowana ustawa zobowiązuje spółdzielnie mieszkaniowe i zarządy wspólnot mieszkaniowych do poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanej wycince drzew lub krzewów na co najmniej 30 dni przed złożeniem wniosku do urzędu.
Doprecyzowane zostały kwestie związane z przycinką drzew. Nie można usuwać gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony drzewa, chyba że konieczne jest usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.
Złomy i wywroty będą mogły być usunięte przez właściwe służby (Straż Pożarna, właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg itp.) lub właścicieli nieruchomości po oględzinach pracownika urzędu, przeprowadzonych po otrzymaniu zgłoszenia.
Wprowadzony został nowy sposób obliczania wysokości opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, która jest zależna od obwodu pnia, gatunku drzewa i lokalizacji.
Nieprzestrzeganie zapisów ustawy nadal wiąże się z karami pieniężnymi. Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy wójt wymierza administracyjną karę pieniężną za
• usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
• usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
• zniszczenie drzewa lub krzewu;
• uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.
Kara, o której mowa w ust. 1 art. 88, jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.
W związku ze zmianami obowiązuje także nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Wniosek oraz wzory niezbędnych oświadczeń są dostępne na stronie internetowej www.bip.wymiarki.pl – menu przedmiotowe – druki do pobrania oraz w Urzędzie Gminy Wymiarki pokój nr 2.
Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w Referacie Gospodarki i Inwestycji Urzędu Gminy Wymiarki, pok. nr 2, tel. 683604212