Ocena jakości wody przeznaczonej dla ludzi

Analiza próbek wody pobranych do badania w dniu 22.02.2017 r. w ramach kontroli jakości wody z wodociągu publicznego w m. Borowe wykazała, ze jakości wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożyci a przez ludzi.