Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wymiarki.