Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.5 Usługi społeczne

Otwarty nabór partnera  w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Poddziałania 7.5 Usługi społeczne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.5 Usługi społeczne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Gmina Wymiarki, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.5 Usługi społeczne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

 1. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
 2. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych;

 1. Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego (w tym w formie Klubu Seniora i Dziennego Domu Pobytu), stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług;

 1. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez utworzenie Klubów dla Dzieci i Młodzieży, Strefy Rodzica z możliwością zakupu mebli, pomocy dydaktycznych, zatrudnienie personelu oraz realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

 1. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gmina Wymiarki przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.
 2. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 3. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
 4. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 5. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
 6. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 7. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 8. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 9. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 10. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 11. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
 12. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 13. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
 14. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 15. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 16. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 05.11. 2018 roku, do godziny 9:00 na adres e-mail: sekretariat@wymiarki.pl

 Plik do pobrania: Ogłoszenie o naborze na partnera 7.5 Usługi społeczne – Gmina Wymiarki

 

FORMULARZ
Nazwa instytucji/organizacji:
 
Adres:  
Numer KRS:  
tel.:   e-mail:  
Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail):
 
Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
 
Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a) ogłoszenia o naborze partnera.
 
Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
 
Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 
Data:
Podpis i pieczęć:

 Wybór partnera:

W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 12 października 2018 r. na stronie internetowej Gminy Wymiarki o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.5 Usługi społeczne podaje się do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Lutynce

Lutynka 19

68-131 Wymiarki

 

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawy wdrożeniowej, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431).

Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.

Gmina Wymiarki informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.