Plan zamówień publicznych na 2018 rok

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 R.

Referat zgłaszający zamówienie Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Szacunkowa wartości zamówienia Kod CPV Przewidywany termin wszczęcia postępowania (miesiąc lub kwartał) Planowany tryb postępowania
PLN EURO
netto netto
Gospodarki i inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki” robota budowlana 2 817 157 653 375  45000000-7  45100000-8 45231300-8  45233124-4  45233260-9  45111200-0  45111240-2  45112700-2  45200000-9  45230000-8  45233200-1  45231400-9  45252127-4 I kw przetarg nieograniczony
Gospodarki i inwestycji Odbiór i transport odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wymiarki usługa 211 080 48 955 90500000-2, 90510000-5, 90512000-9, 90513100-7, 34928480-6 IV kw. przetarg nieograniczony

Sporządził: Antonina Janus

Zatwierdził: Wójt /-/ Wojciech Olszewski