Podmiot odbierający odpady komunalne

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn „Odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wymiarki” zawarto umowę z Przedsiębiorstwem komunalnym „PEKOM” S.A. z siedzibą przy ulicy Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary, na okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.