Pracownik socjalny poszukiwany.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

 

Pracownik socjalny

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Przewidywany termin zatrudnienia : sierpień – wrzesień 2017 rok

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116

oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U.                z 2016r, poz. 930 ze zm.) tj. spełnianie co najmniej jednego z niżej wymienionych  warunków:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 2. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
 3. do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 4. lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego
 • otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
 • otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej  o  specjalności praca socjalna,
 • przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,
 • przed dniem 1 maja 2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

5) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego , ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw          i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

6) biegła znajomość obsługi komputera( Microsoft Office, środowisko Windows).

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące uznania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego znajdują się na stronie: www. mpips. gov.pl, w zakładce „pomoc społeczna”, ”interpretacje wybranych przepisów”.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,

2) umiejętność skutecznego komunikowania się, empatia, odwaga

3) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

4) umiejętność pracy zespołowej, odporność na stres i trudne warunki pracy,

5) umiejętność organizowania pracy własnej oraz utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,

6) umiejętność podejmowania trudnych decyzji,

7) zaangażowanie i dyspozycyjność,

8) umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną

9) posiadanie prawo jazdy kat.„B” oraz własny samochód

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie pracy socjalnej w środowisku w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy

2) rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin,

3) współdziałanie z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną               w  celu zaspokajania potrzeb środowiska w zakresie pomocy społecznej

4) przeprowadzanie postępowań, kompletowanie dokumentacji podejmowanie innych niezbędnych czynności dotyczących przyznawania świadczeń

5) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych instytucji

6) analiza wykorzystania środków, sporządzanie sprawozdań z realizacji środków

7) weryfikacja pod względem formalno-prawnym decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia bądź odmowy świadczeń z pomocy społecznej

8) prowadzenie prawidłowej dokumentacji pracy i czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw              i realizacją zaplanowanych zadań,

9) zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych,

10) opracowywanie z osobami i rodzinami planów pomocy oraz kontrolowanie czy udzielona pomoc spełnia swoje zadanie,

11) inicjowanie i wdrażanie działań związanych ze świadczeniem pracy socjalnej w ramach metody pracy grupowej i metody pracy środowiskowej,

12) podejmowanie interwencji kryzysowej,

13) inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy,

14) wprowadzanie danych osobowych świadczeniobiorców do programu informatycznego

15) bieżące śledzenie i stosowanie przepisów prawa.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV),

2) List motywacyjny,

3) Oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni      z praw publicznych, nie byłam (byłem) karana (karany) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

4) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

5) Referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada,

6) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,

7) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku  pracownika socjalnego.

 

 

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922 z późn. zm.)”.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy  Społecznej         w Wymiarkach, ul. Strzelecka 1, 68-131 Wymiarki lub składać osobiście  w siedzibie OPS                            w  Wymiarkach w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko  Pracownik socjalny” w terminie do dnia 19 lipca 2017r. do godziny 15:00.

2) Za datę złożenia aplikacji uważa się datę i godzinę wpływu przesyłki do Ośrodka Pomocy Społecznej     w Wymiarkach.

3) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony                                w  ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

4) z kandydatem wyłonionym w wyniku przeprowadzonego naboru przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

 1. Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                                          i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Wymiarki oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie OPS w Wymiarkach ul. Strzelecka 1.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej                     w Wymiarkach zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez OPS w Wymiarkach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

Informacja dodatkowe można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 68 360 43 84.

Wymiarki, 03.07.2017r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Kulicz

informacja o wyniku naboru