Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja typu ,,Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce”

mająca na celu zaspokajania potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych mieszkańców oraz rozwój infrastruktury turystycznej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu: 109 841,94 zł
Kwota pomocy z umowy: 74 442,00 zł

Beneficjent: Gmina Wymiarki