Stypendium socjalne – na rok szkolny 2017/2018

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Miesięczny dochód nie może przekraczać kwoty 514,- zł. netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o przyznanie takiego stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Wymiarki, pok. nr 4 (sekretariat), w godz. 700 do 1500  do  dnia  15  września  2017 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy zatwierdzony został Uchwałą nr XXIX/191/2006 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 59 poz. 1319 ze zm.)

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy pok. Nr 1 lub na stronie: www.wymiarki.pl w zakładce Oświata

Druki do pobrania: