Stypendium socjalne na rok szkolny 2020/2021

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Miesięczny dochód nie może przekraczać kwoty 528,- zł. netto

na osobę w rodzinie

Wnioski o przyznanie takiego stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Wymiarki  pok.  Nr 4 (sekretariat),

w godz. 700 do 1500  do  dnia  15  września  2020 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zatwierdzony został Uchwałą nr XLI/171/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 2721)

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy pok. Nr 9

wniosek: pobierz

                                                                                    Wójt

                                                                             /-/ Lech Miszewski