Tereny inwestycyjne

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyodrębniono obszary stanowiące tereny nie zainwestowane dyspozycyjne o łącznej wartości ok. 76 ha. Są to tereny nie zainwestowane, atrakcyjne dla zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Tereny o charakterze wielofunkcyjnym i walorach dla różnych form działalności gospodarczej, a przede wszystkim dla lokalizacji funkcji produkcyjno-technicznej i usługowej.
 1. Teren położony w granicach wsi Witoszyn Dolny, na południe od istniejącego zainwestowania;
  powierzchnia terenu – ok. 14 ha; warunki fizjograficzne korzystne z wyjątkiem pasa terenu przylegającego do lasu od strony wschodniej, woda gruntowa poniżej 2 m p.p.t; przez teren przebiegają 2 linie elektroenergetyczne 20 kV.
 2. Teren położony w granicach wsi Lubieszów, po południowej stronie drogi krajowej nr 18 i wschodniej stronie drogi powiatowej nr 542;
  powierzchnia terenu – ok. 20 ha; warunki fizjograficzne przeciętne, woda gruntowa na głębokości 1-2 m p.p.t.; przez teren przebiegają 2 linie elektroenergetyczne 20 kV oraz gazociąg wysokiego ciśnienia.

 3. Teren położony w granicach wsi Lubieszów, po północnej stronie drogi krajowej nr 18;
  powierzchnia terenu – ok. 22 ha, warunki fizjograficzne przeciętne, woda gruntowa na głębokości 1-2 m p.p.t.

 4. Teren położony w granicach wsi Lubieszów, po południowej stronie drogi krajowej nr 18 i zachodniej stronie drogi powiatowej nr 542; powierzchnia terenu – ok. 4 ha; warunki fizjogeograficzne przeciętne, woda gruntowa na głębokości 1-2 m p.p.t.

 5. Teren położony w granicach wsi Lubieszów, po północnej stronie drogi krajowej nr 18;
  powierzchnia terenu – ok. 16 ha; warunki fizjograficzne przeciętne, woda gruntowa na głębokości 1-2 m.p.p.t.; przez teren przebiegają 2 linie elektroenergetyczne 20 kV oraz gazociąg wysokiego ciśnienia.

Tereny wymagają uzbrojenia w infrastrukturę sanitarną i energetyczną.

Gmina jest otwarta na różne formy współpracy i dla inwestorów możliwe będzie uzyskanie ulg podatkowych. W razie uzasadnionych potrzeb inwestycyjnych, istnieje możliwość opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.