Wnosimy o budowę węzła komunikacyjnego łączącego DK 18 z drogą powiatową w Lubieszowie

W imieniu współpracujących w ramach Porozumienia A 18 samorządów: Miasta i Gminy Iłowa oraz Gminy Wymiarki wnosimy o budowę węzła komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 18 z drogą powiatową nr 1078F w okolicach miejscowości Lubieszów w Gminie Wymiarki, przy wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury, w miejsce zlikwidowanego w trakcie przebudowy skrzyżowania wskazanych dróg.

UZASADNIENIE

Wniosek o budowę węzła komunikującego drogę krajową nr 18 z drogą powiatową nr 1078F w okolicach miejscowości Lubieszów w Gminie Wymiarki, wynika wprost z konieczności likwidacji ograniczenia komunikacyjnego dostępu z dróg lokalnych do ważnej trasy krajowej. Brak węzła komunikującego Gminę Wymiarki z DK 18 stanowi istotne utrudnienie dla przedsiębiorców oraz mieszkańców, a także uniemożliwia dobry dostęp do oferowanych przez Gminę Wymiarki terenów inwestycyjnych ulokowanych bezpośrednio przy DK 18. Budowa węzła w tej lokalizacji jest możliwa przy wykorzystaniu już istniejącej we wskazanym miejscu infrastruktury, powstałej i pozostałej po przebudowie wcześniej istniejącego w tym miejscu skrzyżowania.

Stan aktualny w lokalizacji byłego skrzyżowania DK 18 z drogą powiatową nr 1078F w miejscowości Lubieszów

Obecnie prowadzone są zaawansowane prace projektowe przygotowawcze dotyczące modernizacji południowej nitki drogi DK 18 od Olszyny do Golnic. Logiczną tego przedsięwzięcia kontynuacją byłoby poszerzenie przewidywanej inwestycji drogowej o odbudowę połączenia DK 18 z drogą powiatową nr 1078F z wykorzystaniem istniejących urządzeń umożliwiających – po stosunkowo niewielkiej przebudowie dróg dojazdowych i dobudowaniu pasów włączeniowych – lokalizację węzła w miejscowości Lubieszów. W miejscowości Lubieszów nad DK 18 przebiega wiadukt będący elementem drogi powiatowej. Możliwe jest zatem połączenie drogi krajowej DK 18 i powiatowej nr 1078F przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, względnie zaprojektowanie innego adekwatnego rozwiązania uwzględniającego niezbędne warunki techniczne i terenowe.

Wniosek wynika również z dodatkowej okoliczności, iż praktycznie ustały działania GDDKiA w zakresie budowy i oddania do użytkowania planowanej wcześniej drogi alternatywnej łączącej węzeł Żary i węzeł Iłowa Żagańska. Budowa wskazanej tu drogi alternatywnej miała być realizowana wraz z modernizacją północnej nitki autostrady. Projekt budowy tej drogi istnieje wprawdzie od kilku lat, jednak utracił już – według informacji przekazanych przez GDDKiA w Zielonej Górze – pozwolenie na budowę i wszystkie ustalenia środowiskowe, brak jest też pieniędzy na wykup gruntów pod budowę drogi. Plan budowy drogi alternatywnej do DK 18 wskazywano dotąd jako powód odstąpienia od budowy węzła w miejscowości Lubieszów. Bez wątpienia, w świetle codziennych doświadczeń, należy w lepszy sposób skomunikować Gminę Wymiarki z Gminą Iłowa i z Gminą Żary. Wobec braku możliwości budowy tzw. drogi alternatywnej należy tym bardziej powrócić do koncepcji przebudowy byłego skrzyżowania drogi krajowej nr 18 z drogą powiatową nr 1078F i stworzenie w okolicy miejscowości Lubieszów węzła drogowego.

Rzut pionowy lokalizacji wnioskowanego węzła komunikującego DK 18 z drogą nr 1078F w miejscowości Lubieszów

Swobodny i bezpośredni dostęp Gminy Wymiarki, ale też części Gmin Żary i Iłowa, do trasy DK 18 w okolicach miejscowości Lubieszów pozwolił przed laty rozwijać się gospodarczo okolicznym miejscowościom. Ważnym, lecz nie do końca możliwym dziś do wykorzystania atutem w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy Wymiarki są tereny inwestycyjne gminy zlokalizowane w Lubieszowie w pobliżu drogi krajowej DK 18. Istotna jest okoliczność, że to sąsiedztwo ponadlokalnego układu komunikacyjnego najczęściej przewyższa rangą wiele innych czynników determinujących lokalizację nowych przedsięwzięć gospodarczych. Warto zwrócić uwagę na okoliczność, że szczególnie na obszarach wiejskich czynniki warunkujące umiejscowienie inwestycji o charakterze działalności gospodarczej różnią się od tych, mających decydujący wpływ w granicach miast. Większa dostępność terenów, niższe ceny ziemi, niższe opłaty lokalne, bliskość autostrad i głównych szlaków komunikacyjnych sprzyjają lokalizowaniu przedsiębiorstw w obszarach niezurbanizowanych, terenach wiejskich. Właśnie na kwestię dostępu i skomunikowania tych terenów z europejska siecią dróg zwracali przede wszystkim uwagę w rozmowach z Gminą Wymiarki przedsiębiorcy rozważający lokalizację swych planowanych inwestycji. Jednak od kilkunastu lat wszelkie decyzje o wyborze wskazanych terenów w Gminie Wymiarki wstrzymuje brak możliwości zjazdu z przyszłej A 18. Brak w tym rejonie węzła zastępującego zlikwidowane przed kilkunastu laty skrzyżowanie, dyskwalifikuje w praktyce ofertę inwestycyjną Gminy Wymiarki, głównie ze względów przyszłych ograniczeń logistycznych potencjalnego przedsiębiorstwa.

Likwidacja skrzyżowania DK 18 z drogą powiatową nr 1078F w spowodowała również odcięcie działających już przedsiębiorstw od ważnego szlaku komunikacyjnego i ograniczenie dostępności transportowej do ważnych ośrodków przemysłowych w kraju i za granicą. Nie ulega jednak wątpliwości, że Gmina Wymiarki jest nadal zainteresowana działaniami proinwestycyjnymi oraz ulepszającymi możliwości działania i rozwoju już istniejących przedsiębiorstw, gdyż ma to istotne znaczenie w zakresie poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także zwiększenia dochodów z tytułu podatków, wykupów gruntów itp. Jest to cel bardzo istotny w najmniejszej gminie województwa lubuskiego, która ma małe możliwości finansowe i niewielkie szanse zwiększenia dochodów własnych w swoim budżecie. Gmina Wymiarki musi szukać wśród ograniczonych możliwości realnie dostępnych szans rozwoju gospodarczego i społecznego. Jedną z takich szans jest poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie węzła komunikującego gminę z DK 18.

Brak węzła to nie tylko uciążliwość dla przedsiębiorców. Aktualny stan techniczny połączeń drogowych, ograniczający dostępność komunikacyjną dla mieszkańców, nie ułatwia integracji społecznej i funkcjonalno-przestrzennej tego mikroregionu. Wywołuje to również szereg negatywnych skutków dla społeczeństwa. Na co dzień mieszkańcy gminy zmuszeni są do przemieszczania się do najbliższych ośrodków miejskich: Żar, Żagania, Iłowy zniszczonymi, wąskimi drogami, o ograniczonej przejezdności w okresie zimowym. Nie sprzyja również innym, korzystniejszym rozwiązaniom komunikacyjnym lokalizacja Gminy Wymiarki. Gmina położona jest na peryferyjnym obszarze regionu z ograniczoną dostępnością do głównego szlaku, jaką jest DK 18, która po likwidacji skrzyżowania z drogą powiatową przecina teren, zmuszając do wielokilometrowych dojazdów wąskimi drogami o niskiej jakości nawierzchni do węzłów położonych w innych gminach. Ulokowanie węzła w Lubieszowie, na terenie Gminy Wymiarki wydatnie i odczuwalnie rozwiąże wiele problemów, w tym choćby kwestie dojazdów mieszkańców do zakładów pracy, czy szkół położonych w innych miejscowościach.

Budowa zjazdów z DK 18 na drogę powiatową nr 1078F w Gminie Wymiarki oznacza także szybszy dojazd służb ratowniczych. Od marca 2018 roku w Iłowej – na wniosek samorządów – ulokowany został dodatkowy zespół ratownictwa medycznego obsługujący gminy Iłowa, Wymiarki, Gozdnica i Przewóz, skracając czas dojazdu do osób wymagających szybkiej pomocy medycznej. Niebagatelną rolę odgrywa czas dojazdu do miejscowości Gminy Wymiarki, a będzie on najkrótszy i najszybszy właśnie poprzez trasę DK 18 przy zbudowaniu węzła w Lubieszowie. W ten sposób w radykalnie poprawi się bezpieczeństwo życia i zdrowia mieszkańców peryferyjnie zlokalizowanej Gminy Wymiarki.

Zwracając uwagę na oczywisty aspekt dążenia do bezwzględnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaznaczamy, że pilnego rozwiązania wymaga kwestia nasilającego się ruchu pojazdów ciężarowych. Obecna organizacja ruchu sprawia, że przejazd ciężarówek dostarczających surowce do lokalnych dużych zakładów przemysłowych (m.in. huta szkła Stölzle Sp. z o.o. w Wymiarkach, Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. w Żarach Kunicach) odbywa się od węzła DK 18 w Iłowej poprzez miejscowości: Czerna, Konin Żagański, Lubieszów. Kluczowym i niebezpiecznym odcinkiem jest tu fragment drogi powiatowej nr 1078F w Koninie Żagańskim, na terenie gminy Iłowa – wąski, o szybko degradującej się nawierzchni z kilkoma ciasnymi zakrętami. Dziś TIR-y przeciskać się muszą przez wąskie gardło we wsi, co jest niebezpieczne dla ruchu pojazdów i przede wszystkim mieszkańców Konina Żagańskiego.

W związku z rozwojem huty szkła Stölzle Sp. z o.o. w Wymiarkach, w niedalekiej przyszłości spodziewać się można dalszej zwiększonej ilości przejeżdżających tą drogą ciężkich pojazdów dostarczających surowce i transportujących jej gotowe produkty. Dobowo transportowane może być około 140 ton surowców oraz 200 ton produktów. W kolejnych latach liczby te mogą wzrosnąć trzy- lub czterokrotnie. Istotny jest przy tym również intensywny ruch pojazdów ciężarowych do huty Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. w Żarach Kunicach.

Jedno ze zdarzeń drogowych w 2018 roku z udziałem TIR na drodze nr 1078F w miejscowości Konin Żagański

Wzrastający ruch pojazdów ciężarowych na lokalnej drodze nr 1078F w miejscowości Konin Żagański powoduje dla mieszkańców codzienne uciążliwości wynikające ciężkiego transportu: hałas, wibracje, pękanie budynków w zwartej zabudowie, ponadto jest to przyczyną realnego zmniejszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wystarczy jakiekolwiek nieprzewidziane zdarzenie na drodze i robi się niebezpiecznie – dla pojazdów i dla mieszkańców.

Oznacza to, że obecny szlak transportu wymaga zdecydowanej zmiany i poprawy. Do rozwiązania tego problemu zjazdy w okolicach miejscowości Lubieszów są konieczne. Ulokowanie węzła drogowego w miejscowości Lubieszów w szybki i tani sposób stworzy nowe, krótsze szlaki transportu dla samochodów ciężarowych, omijające równocześnie wskazane newralgiczne punkty w miejscowości Konin Żagański i Czerna. Szczegółowo obrazują to poniższe zestawienia przebiegu tras.

W aktualnych warunkach przejazd ciężarówek dostarczających surowce do lokalnych dużych zakładów przemysłowych (huta szkła Stölzle Sp. z o.o. w Wymiarkach, Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. w Żarach Kunicach) odbywa się na odcinku o długości ok. 16 km od węzła DK 18 w Iłowej poprzez miejscowości: Czerna, Konin Żagański, Lubieszów. Kluczowym i niebezpiecznym odcinkiem jest tu fragment drogi powiatowej nr 1078F w Koninie Żagańskim.

W wersji z zastosowaniem wnioskowanego węzła komunikacyjnego od skrzyżowania DK 18 z drogą powiatową nr 1078F z proponowanego węzła w Lubieszowie do miejscowości Wymiarki, gdzie ulokowana jest huta szkła Stölzle Sp. z o.o jest odległość ok. 5 km. Dojazd skrócony jest o ponad 11 km i omija newralgiczne punkty w miejscowości Konin Żagański, ciężarówki omijają również miejscowość Lubieszów.

Aktualnie przejazd ciężarówek dostarczających surowce do Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. w Żarach Kunicach odbywa się na odcinku o długości ok. 17 km od węzła DK 18 w Iłowej poprzez miejscowości: Czerna, Konin Żagański. Kluczowym i niebezpiecznym odcinkiem jest wskazywany fragment drogi powiatowej nr 1078F w Koninie Żagańskim.

W proponowanym nowym rozwiązaniu od skrzyżowania DK 18 z drogą powiatową nr 1078F z wnioskowanego węzła w Lubieszowie do miejscowości Kunice, gdzie ulokowana jest huta szkła Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. odległość wynosi ok. 9 km. Dojazd skrócony jest o ok. 8 km z 17 km i omija newralgiczne punkty w miejscowości Konin Żagański. Przejazd ciężarówek odbywa się jedynie obok niewielkiej miejscowość Lubieszów, gdzie droga ma dobrą szerokość i nawierzchnię, a zabudowa ciągnie się na odcinku ok 200-300 m. Po około 1,3 km ciężarówki skręcają z drogi nr 1078F na drogę do Kunic, która biegnie w przeważającej części przez obszary leśne.

Jak wynika z powyższej analizy, koncepcja przebudowy byłego skrzyżowania drogi krajowej nr 18 z drogą powiatową nr 1078F i stworzenie w okolicy miejscowości Lubieszów węzła drogowego w wydatny sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i rozwiąże wskazywane tu problemy. Wydaje się również – wobec możliwości wykorzystania istniejącej już infrastruktury – rozwiązaniem tańszym i szybszym do realizacji także w porównaniu z koncepcją budowy drogi alternatywnej do DK 18.

Priorytetem Gminy Wymiarki oraz Miasta i Gminy Iłowa jest wspieranie działań gospodarczych i dążenie do zapewnienia dobrych, popartych efektywną współpracą warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstwom. W najlepiej pojętym interesie mieszkańców leży poszukiwanie przez nasze gminy sposobów na poprawę rozwiązań komunikacyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z powyższych powodów wnosimy jak na wstępie.

 

Paweł Lichtański
Burmistrz Miasta i Gminy Iłowa

Wojciech Olszewski
Wójt Gminy Wymiarki