Wójt Gminy Wymiarki ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze.

Wójt Gminy Wymiarki ogłasza konkurs na stanowisko: Referenta ds. obsługi kasowej i środków trwałych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym lub rachunkowym;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej dwuletni staż pracy w księgowości;
 7. znajomość ustaw: o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego;
 8. znajomość programów komputerowych: „INFOSYSTEM” Roman i Tadeusz Groszek, „Kasa”, „Rejestr VAT”, „Środki trwałe”.
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

  Wymagania dodatkowe:

 1. praca na stanowisku kasjera lub podobnym w jednostkach finansów publicznych lub handlowych;
 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
 3. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, odporność na stres;
 4. umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
 5. bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 6. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
 7. prawo jazdy kat. B;
 8. dyspozycyjność
  Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą kasową Urzędu;
 2. prowadzenie spraw związanych z obsługą kasową Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach;
 3. sporządzanie przelewów Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. prowadzenie spraw związanych z środkami trwałymi oraz umorzeniami zgodnie z ustawami szczegółowymi oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi;
 5. prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem, naliczaniem, rozliczaniem, wystawianiem upomnień i windykacją należności, podatku od środków transportowych, zgodnie z przepisami ustaw szczegółowych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 6. prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem, naliczaniem i rozliczaniem opłat z tytułu opłaty za wodę, ścieki, czynsze najmu lokali gminnych zgodnie z przepisami ustaw szczegółowych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 7. wystawianie faktur VAT, faktur korygujących oraz not korygujących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. prowadzenie rejestrów sprzedaży w zakresie rozliczenia z US z tytułu podatku od towarów i usług;
 9. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej z zakresu wykonywanych czynności;
 10. wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy – stosownie do podziału kompetencjiOferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


Warunki pracy:

 1. Stanowisko: administracyjne.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Miejsce pracy: Urząd Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki
 4. Praca jednozmianowa.
 5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
 6. Praca z petentem.Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:

15 listopada 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wymiarki (pokój nr 4) lub na adres: Urząd Gminy Wymiarki , ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Referenta ds. obsługi kasowej i środków trwałych”.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Wymiarki w dniu 16 listopada 2016 r., o godz. 11.00.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (068) 360 40 45. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Wymiarki: www.bip.wymiarki.pl.

 


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wymiarki. Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wymiarki (pokój nr 4) lub na stronie BIP Urzędu Gminy Wymiarki: www.bip.wymiarki.pl .

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie BIP Urzędu Gminy Wymiarki: www.bip.wymiarki.pl

Wójt Gminy Wymiarki

 /-/ Wojciech Olszewski

Kwestionariusz osobowy