Wójt Gminy Wymiarki ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy : Robotnik gospodarczy

WÓJT GMINY WYMIARKI
ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy: Robotnik gospodarczy
w Urzędzie Gminy Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki

1. Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie minimum zawodowe;
b. obywatelstwo polskie;
c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e. nieposzlakowana opinia;
f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a. mile widziane prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki;
b. mile widziane umiejętności i uprawnienia do posługiwania się pilarką;
c. samodzielność, obowiązkowość, dbałość o powierzone mienie;
d. dyspozycyjność;
e. dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

3. Główne zadania na stanowisku:
a. wykonywanie wszelkiego rodzaju prac porządkowo-gospodarczych, remontowych oraz budowlanych w obiektach i na terenie administrowanym przez Urząd Gminy Wymiarki;
b. wykonywanie prac związanych z ustaleniem i usuwaniem awarii sieci wodociągowej;
c. wykonywanie prac związanych z utrzymaniem i naprawą dróg gminnych;
d. wykonywanie prac związanych z utrzymaniem i pielęgnacją drzew, rośli i terenów zielonych;
e. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

4. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
5. Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV) z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.);
b. kserokopie świadectw pracy;
c. kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

Oferty pracy wraz z wymaganymi dokumentami, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Robotnik gospodarczy”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wymiarki pokój nr 4 lub przesłać w terminie do 14 września 2015 r. do godz. 15.00,pod adres: Urząd Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki.
Wójt
/-/ Wojciech Olszewski