Wybory sołtysa Sołectwa Wymiarki

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY WYMIARKI

z dnia 11 lipca 2018 r.

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 statutu sołectwa Wymiarki zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Wymiarki.

Zebranie odbędzie się 18 lipca 2018 r.  o godz. 16 00 w GOKiB w Wymiarkach.

Porządek zebrania:

1.Otwarcie Zebrania wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.

2.Wybór protokolanta.

3.Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku zebrania.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie od 3 do 5 osób spośród uczestników zebrania a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru przewodniczącego komisji.

5.Wybory sołtysa:

  1. a) przyjęcie przez Komisję Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
  2. b) określenie zasad i trybu przeprowadzenia głosowania,
  3. c) przygotowanie kart do głosowania,
  4. d) ustalenie wyników głosowania,
  5. c) sporządzenie protokołu z wykonanych czynności,
  6. d) ogłoszenie wyników wyborów.

6.Wolne wnioski.

                                                                             Wójt Gminy Wymiarki

                                                                         /-/ Wojciech Olszewski