XLIII Sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki serdecznie zaprasza na XLIII sesję Rady Gminy Wymiarki, która odbędzie się 18 grudnia 2017 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Witoszynie.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLI sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030
  b) uchwały budżetowej na 2018 rok
  c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  d) ustalenia dopłaty do stawki ceny za zaopatrzenie w wodę
  e) udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia
  20 listopada 2017 r., sygn.. akt PRPa 238.2017 na uchwałę nr III/26/2017 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wymiarki oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wymiarki z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski i zapytania
 10. Zamknięcie obrad sesji.