XLIX Sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki zaprasza na XLIX sesję Rady Gminy Wymiarki na dzień  21 maja 2018 r. godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Witoszynie.

Proponowany porządek obrad;

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  A) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
  B) w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Wymiarkach.
  C) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wymiarki.
  D) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/163/2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Witoszyn
  E) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wymiarki
  F) oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wymiarki za rok 2017
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2015-2017
  za rok 2017
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach za 2017 r.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wymiarki z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Zamknięcie obrad sesji.