XLVI Sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki serdecznie zaprasza na XLVI Sesję Rady Gminy Wymiarki, która odbędzie się 26 marca 2018 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Witoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLV sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
  b) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku
  c) podziału Gminy Wymiarki na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  d) podziału Gminy Wymiarki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  e) określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Wymiarki, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I szkoły podstawowej, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
  f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2018 r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wymiarki z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski i zapytania
 10. Zamknięcie obrad sesji.