XLVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy

                               Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. rok 2017, poz. 1875)  zwołuję XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wymiarki na dzień  28 marca 2018 r. godz. 15:30 Urzędzie Gminy (Sala Ślubów) w  Wymiarkach.

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Halina Kiszka