XXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)  zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Wymiarki Nadzwyczajną na dzień  22 lipca 2016 r. godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wymiarki (Sala Ślubów)

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    zmian uchwały budżetowej na 2016 r.
    zmian uchwały budżetowej na 2016 r.
    udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1078F w m. Witoszyn (od kościoła do skrzyżowania z drogą gminną)”
  4. Zamknięcie obrad  sesji.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Wołyniec