XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wymiarki

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 , poz. 446 ze zm.)
zwołuję XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wymiarki
na dzień 21 lutego 2017 r. godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Wymiarkach

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Kiszka