XXXV sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy zaprasza na XXXV sesję Rady Gminy, która odbędzie się
21 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 w Gimnazjum w Witoszynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII  sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian uchwały budżetowej na 2017
  b) udzielenie dotacji finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów – ulica Polna w miejscowości Wymiarki”
  c) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz klas I szkoły podstawowej, dla których Gmina Wymiarki jest organem prowadzącym
  d) w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
 5. Sprawozdanie z działalności OPS w Wymiarkach
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za rok 2016
 7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wymiarki z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Zamknięcie obrad sesji.